Salgs- og leveringsbetingelser, erhverv

På denne side finder du salgs- og leveringsbetingelser for erhverv. Er du privat, skal du se på siden Salgs- og leveringsbetingelser, privat

Salgs- og leveringsbetingelser for konsulentydelser for Fødevarer & Formalia, erhverv

 1. Formål og rækkevidde

Disse almindelige betingelser fastsætter vilkårene for levering af standartydelser såvel som særligt tilrettede ydelser som de beskrives i aftaler (Aftale), indgået mellem en kunde (Kunden) og Fødevarer & Formalia (F&F), CVR-nummer 42771686.
Salgs- og leveringsbetingelserne (Betingelser), samt virksomhedens tilbud og ordrebekræftelse samt aftale om konsulentydelser udgør det samlede aftalegrundlag for alle Aftaler om leverancer og ydelser (Leverance) som F&F indgår med Kunder, såfremt der ikke er indgået yderligere skriftlig aftale.
Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordre eller på anden måde meddelt til F&F, udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

Leverancen kan bestå af en afgrænset timeydelse, en samlet ydelse eller løbende ydelser. Leveringsbetingelserne omfatter den fulde Leverance fra F&F, også hvis F&F påbegyndte Leverancen før der var etableret skriftlig aftale. Kunden er dog kun forpligtet til at betale for Leverancerne udført før Aftalens indgåelse, hvis Kunden var bekendt med eller burde have indset, at F&F var begyndt at arbejde på Leverancen, eller hvis Kunden senere accepterer at modtage Leverancen.
Betingelserne anses for accepteret ved afgivelse af ordre eller modtagelse af ydelser dækket af Aftalen. Kundens sædvanlige kontaktperson ved kontakt med F&F kan i enhver henseende disponere med bindende virkning over for F&F, heriblandt at kunne afgive ordre eller ændre i en allerede indgået Aftale. Hvis der gives andre ordrer, der på en eller anden måde er forbundet med Leverancen, vil disse Betingelser også gælde for denne nye leverance.

Ændring og tillæg til Aftalen

Ændringer af og tillæg til Aftalen er kun gældende, hvis Parterne har aftalt dem skriftligt.

Juridisk status

Hver af Parterne skal straks give den anden part besked, hvis Parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

 1. Ydelsernes omfang

Det aftales på forhånd hvad en Leverance skal indeholde, og hvilke arbejdsopgaver som henholdsvis F&F og Kunden skal varetage.
Hvis andet ikke er aftalt, så gælder følgende:

Arbejde udføres på Egøjevej 30a, 4600 Køge

Arbejdsopgaver varetaget af F&F: Analyse, estimering af opgavens omfang, udvikling af dokumenter eller andet.

Arbejdsopgaver varetaget af Kunden: Print af etiketter, design af etiketter, påklæbning af etiketter.

Hvis en Leverance specificeres i Aftalen, udgør denne en udtømmende beskrivelse af Leverancen og de krav der kan stilles til den. Den bindende dokumentation for hvad der er aftalt mellem Kunde og F&F står i ordrebekræftelsen. Særlige forventninger eller krav som Kunden har til Leverancen, skal Kunden selv gøre opmærksom på, og få indført i Aftalen. 

Ansvarsbegrænsning

Ydelser som F&F leverer til Kunden, er udarbejdet til en specifik, aftalt brug.
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalen, er F&F i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til at Ydelsen bruges til andet formål. Kunden skal holde F&F skadesløs, i det omfang F&F måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

 1. Leverandørens forpligtelser

F&F vil loyalt opfylde Aftalen og efterleve de vilkår som Aftalen indeholder.
F&F rådgiver Kunden, hvis Kunden spørger om rådgivning hvad angår udførelsen af de opgaver, som Kunden skal udføre ifølge Aftalen eller Betingelser.

Der kan kommunikeres via brev, e-mail eller andre elektroniske medier, samt telefon.

 1. Tilbud og accept

Skriftlige tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsdatoen hvis ikke andet er angivet i tilbuddet, og bortfalder herefter. Efter accept af tilbud vil F&F fremsende ordrebekræftelse. Et tilbud accepteres skriftligt af Kunden pr. e-mail eller brev. Tilbuddet er bindende for F&F, når F&F har sendt en skriftlig ordrebekræftelse.

F&F tager forbehold for at Kunden afgiver præcise og sande oplysninger i forhold til emner som berører tilbuddet. Bliver F&F efter Kundens accept af et tilbud opmærksom på forhold som F&F ikke selv burde have indset og som kan forandre F&F’s bedømmelse af en Leverance, kan F&F regulere prisen. Ønsker Kunden herefter arbejdet stoppet, skal Kunden meddele dette til F&F, og Kunden betaler kun timepris for de ydelser der måtte være blevet udført af F&F. Har F&F haft udgifter til indkøb på baggrund af den aflyste opgave, betaler Kunden også disse udgifter.

Typer af tilbud

Afgives et overslag på tid eller pris, er overslaget kun vejledende og ikke bindende for F&F, uanset om overslaget findes i et tilbud eller en ordrebekræftelse. Overslag er baseret på informationer der ikke er fuldstændige eller dækkende. Accepteres et tilbud baseret på et overslag, betaler Kunden for det faktiske forbrug af timer.
Estimater afgives på baggrund af informationer der er mere retvisende end ved et overslag, og forventes at være tættere på det faktiske forbrug af tid. Estimatet kan angives som et interval, med en vis usikkerhed. Accepterer Kunden et tilbud baseret på et estimat, betales for det faktiske forbrug af timer.
En fast pris kan angives hvis der er aftalt en specifik opgave. Ved aftaler der indgås i forbindelse med en fastprisaftale, betales den aftalte pris. Eventuelle nye opgaver vedrørende den aftalte løsning, der måtte komme til i løbet af løsningen af den oprindelige opgave, betales til timepris.

Annullering

Annullering af accepteret tilbud om en afgrænset ydelse kan kun ske efter skriftligt samtykke fra F&F og mod økonomisk kompensation.

Aftaler om løbende ydelser kan opsiges af begge parter med et varsel på 14 dage. Ved aftalens ophør skal Kunden betale vederlag for Konsulentens arbejdet udført indtil Aftalens ophør samt eventuelle udlæg afholdt af Konsulenten for aftalte udgifter.

 1. Kundens forpligtelser ved serviceydelser

Kunden skal stille kvalificeret personale til rådighed i forbindelse med udførelsen af Leverancen, og besvare henvendelser fra F&F. Kunden skal forsyne F&F med oplysninger og information relevant for Leverancen. Hvis en del af arbejdet udføres hos Kunden, eller et sted anvist af Kunden, skal Kunden stille med nødvendig og lovlig arbejdsplads indrettet med nødvendige faciliteter efter F&F’s anvisning. Hvis det er relevant for F&F’s arbejde, skal der gives adgang til Kundens faciliteter, lager og dokumentation.

Der kan kommunikeres via brev, e-mail eller andre elektroniske medier, samt telefon.

 1. Leveringstidspunkt

Aftalte leveringstidspunkter skal fremgå af Aftalen. Leveringstidspunkter er omtrentlige. Leverance kan finde sted i dele. Ved timeydelser sker levering løbende, fx af kontrollerede etiketter eller datablade.
Udføres der en opgave med et egentligt resultatansvar, regnes leveringen som sket, på det tidspunkt hvor Leverancen er stillet til rådighed for Kunden.
Løbende ydelser anses for leveret i tak med at Kunden får tilbagemelding om og eventuelt råderet over, de løbende ydelser.

Enhver leveringstid er estimeret efter bedste skøn ud fra de foreliggende oplysninger. Forsinket levering giver ikke Kunden ret til at annullere ordren, medmindre forsinkelsen er væsentlig eller skyldes grov forsømmelse fra F&F’s side eller hvis Kunden i Aftalen har understreget, at leveringen skal ske til et bestemt tidspunkt.

Forsinkelse

Hvis en af Parterne indser, at der vil opstå forsinkelse med opfyldelsen af Partens forpligtelser i forbindelse med en Aftale, skal Parten uden ugrundet ophold meddele dette til den anden Part. Det påhviler herefter Parterne loyalt at søge forsinkelsen og eventuelle skadelige virkninger af forsinkelsen begrænset mest muligt.

Hvis der i aftalen måtte være truffet bestemmelser om levering til bestemte tidspunkter, har F&F ret til at udskyde leveringstidspunktet, såfremt Kunden ændrer opgavens omfang eller indhold, eller ikke rettidigt leverer aftalte oplysninger, tegninger, dokumenter, data eller lignende, som er en forudsætning for opgavens udførelse. Leveringstidspunktet kan udskydes med varigheden af forsinkelsen samt en rimelig indkøringsperiode efter forsinkelsens ophør.

F&F er ikke ansvarlig for en forsinkelse der skyldes forhold på Kundens side, heriblandt hvis Kunden udvider opgavens omfang. I det tilfælde forfalder aftalte betalinger til de oprindeligt fastsatte tidspunkter, uanset at de opgaver mv., der skulle udløse betalingerne, endnu ikke er gennemført.

En Part kan med et varsel på 2 arbejdsdage udskyde enhver tidsfrist aftalt mellem Parterne. Den samlede udskydelsesadgang udgør i alt 20 arbejdsdage. En Parts udnyttelse af retten til at foretage udskydelse medfører således ikke, at der foreligger forsinkelse fra Partens side.

 1. Priser

Alle priser er angivet i danske kroner og er ekskl. moms, offentlige afgifter og andre pålagte skatter. Priser i et tilbud er baseret på accept af det samlede tilbud. Hvis der inden levering af en Leverance sker stigning i skatter, afgifter eller andet, der giver F&F forøgede omkostninger, er Kunden forpligtet til at acceptere ændringer i prisen.

Konsulentydelser afregnes til F&F’s til enhver tid gældende timepris, med mindre anden skriftlig aftale er indgået. Kunden betaler her for alle konsulentydelser, herunder: foranalyse, estimering, tilbudsgivning, design, udvikling, (telefon-)support, koordination, møder med Kunden eller andre relevante parter.

Et tilbud om en fast pris inkluderer ikke eventuelle nye opgaver som skyldes at Kunden udvider omfanget af den oprindelige opgave eller ændrer opgavens indhold. Disse nye opgaver betales til gældende timepris.

Normal arbejdstid er hverdage kl. 8:00 – 16:00, fredag dog kl. 8:00 – 14:00. Ønsker Kunden arbejde udført uden for dette tidsrum betales 50 % i tillæg, medmindre andet er skriftligt aftalt. Dette gælder også ved aftale om fast pris.

Ønskes arbejde udført med et kortere varsel end 3 arbejdsdage, kan F&F, mod forudgående mundtligt eller skriftligt varsel, fakturere et udrykningsgebyr svarende til betalingen for to timer plus eventuelt tillæg for overtid.

Aftalte opgaver som kræver fremmøde på Kundens adresse, eller på andre lokationer end hos F&F, er med i tilbuddet ved tilbud om fast pris. Ved aftaler om fast pris hvor der pludselig opstår behov for fremmøde på Kundens adresse eller på andre lokationer end hos F&F, faktureres rejsetid efter faktisk tidsforbrug, der afregnes efter F&F’s timepriser, samt de faktiske rejseomkostninger til fly, taxa, færge, tog og lign.

Ved ydelser betalt til timepris faktureres rejsetid efter faktisk tidsforbrug samt de faktiske rejseomkostninger til fly, taxa, færge, tog og lign.

Fakturering og afgifter

Det samlede fakturabeløb er forfaldent til betaling 14 dage efter fakturadato.

Betalingsbetingelsen er netto kontant med rettidig betaling som angivet på fakturaen.
A conto-rater faktureres, såfremt dette er aftalt. I disse tilfælde fremsendes slutfaktura, når hele leverancen er overdraget eller leveret til kunden i overensstemmelse med beskrivelsen i ordrebekræftelsen.
F&F kan fakturere betalingen når Leverancen er afleveret eller i henhold til aftalt betalingsplan.
Timeydelser opgøres og faktureres løbende ved udgangen af en kalendermåned eller når en samlet ydelse er udført, efter hvad der er aftalt. Timeydelser opgøres og faktureres ud fra det faktiske timeforbrug. Timer lagt i timeydelser kan dokumenteres af F&F ved timesedler eller lignende.

Ønsker Kunden at gøre indsigelse mod en modtagen faktura, skal dette ske senest 10 dage efter fakturadatoen.

Forsinket betaling

Overskrides betalingsfristen, beregnes renter på 1,5% pr. påbegyndt måned fra fakturadatoen, desuden tilskrives kr. 100,- i rykkergebyr pr. rykker. Ved manglende betaling af rykker, overgives sagen til retslig inkasso ved vor advokat. Desuden kan F&F suspendere eller tilbageholde Leverance eller dele deraf, og skriftligt meddele Kunden at Aftalen hæves helt eller delvist.

Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde beløb eller modregne eventuelle modkrav, som Kunden ifølge Kunden måtte have på F&F, hvis modkravet ikke er skriftligt anerkendt af F&F.

Ophævelse

Hvis Kunden undlader at betale en forfalden faktura for tilknyttede ydelser rettidigt efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra F&F, har F&F ud over renter, ret til at ophæve salget af tilknyttede ydelser som endnu ikke er leveret til Kunden, eller kræve forudbetaling herfor.

 1. Ansvar samt fejl og mangler

F&F har det overordnede ansvar for korrekt og rettidig opfyldelse af Aftalen. F&F er ansvarlig for at arbejdet udføres med god faglig standard.
Leverancen opfylder ikke de aftalte specifikationer, hvis Kunden ikke kan anvende Leverancen som det var tænkt og aftalt.

Kunden skal undersøge det leverede straks, og skriftligt indberette eventuelle fejl og mangler til F&F, senest 14 dage efter modtagelse. F&F skal afhjælpe fejl og mangler inden for rimelig tid. Hvis F&F undlader at afhjælpe en fejl eller mangel som Kunden har gjort opmærksom på, inden for rimelig tid, kan Kunden ophæve Aftalen hvad angår de fejlbehæftede dele. Dette skal meddeles skriftligt til F&F.

Er en påklaget fejl ikke til stede, eller er den ikke F&F’s ansvar, pålægges timepris for de timer der er brugt på at undersøge den påståede fejl.

Formuleringer i kommunikative tekster udarbejdet af F&F som Kunden ønsker rettet, anses ikke for fejl og mangler, medmindre der er tale om stavefejl eller uforståelig tekst. Rettelser og omformuleringer i kommunikative tekster udføres til gældende timepris, uanset typen af aftale.

F&F er aldrig ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab.

F&F er aldrig ansvarlig hverken direkte eller indirekte tab i forbindelse med fejl og mangler der bunder i andre former for lovgivning end fødevarelovgivningen.

Ovenstående sammen med kontrakten udgør en udtømmende beskrivelse af F&F’s ansvar i forbindelse med mangelfulde leverancer, og bestemmelsen skal læses i sammenhæng med de ansvarsbegrænsninger, der følger af disse Leveringsbetingelser.

F&F kan ikke på noget tidspunkt blive pålagt erstatningsansvar der overstiger Kundens samlede betaling excl. moms, om en Aftale. Udføres en opgave i faser, kan Konsulentens eventuelle erstatningsansvar over for Kunden i alle tilfælde ikke overskride summen af Konsulentens honorar i den pågældende fase af opgaven.

F&F tegner sædvanlig rådgiverforsikring til eventuel dækning af eventuelt ansvar som følge af F&F's arbejde og rådgivning.

Ingen af Parterne hæfter for en misligholdelse, hvis misligholdelsen skyldes forhold, som Parterne ved Aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder strejker og lockout og andre forhold, som efter dansk ret omfattes af begrebet force majeure.

Tavshedspligt

Parterne er begge forpligtet til at behandle alle informationer og materialer om den anden part fortroligt på en rimelig og forsvarlig måde. Fortrolighedspligten gælder også efter at en opgave er udført og kontrakten ophørt.

Misligholdelse

Misligholder en af parterne sine forpligtelser i henhold til Aftalen, er den anden part berettiget til at ophæve kontrakten. Ophævelse kan dog kun ske hvis misligholdelsen ikke er ophørt 14 dage efter afsendelse af skriftlig advarsel. Advarslen skal gøre rede for grundlaget for beslutningen og tydeligt definere følgerne, hvis der ikke rettes op på de nævnte, problematiske forhold.

 1. Immaterielle rettigheder

F&F har ingen rettigheder over data som F&F behandler for Kunden. Efter rettidig betaling har F&F ingen rettigheder over data eller materialer som F&F udarbejder for kunden. Alle rettelser i dokumentation, etiketter eller andet tilfalder Kunden.
Kunden holder F&F skadesløs for eventuelle krav som F&F kan blive mødt med ved behandling af Kundens data.

Har Kunden udleveret materialer til F&F, kan de kræves tilbageleveret ved udført opgave eller kontraktophør, såfremt materialet ikke er blevet forbrugt i forbindelse med opgavens udførelse.

Kunden er indforstået med, at F&F kan opbevare generel information, knowhow og viden fra og om en opgave og sidenhen anvende dette i forbindelse med videreudvikling af F&F’s egne tilbud eller lignende.

Kunden er indforstået med, at F&F kan bruge konsulentopgaven som reference i markedsføringsøjemed, uden at nævne detaljer som kan identificere Kunden.

F&F kan tilbageholde ydelserne indtil effektiv betaling har fundet sted.

 1. Behandling af personhenførbare oplysninger

F&F behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og
-loven. Oplysninger om Kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation med Kunden samt betaling.
F&F opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles og desuden under hensyntagen til lovgivningen.

F&F hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept.

Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, eller at anmode om at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte info@fofor.dk, att. Lise Spang Olsen.

 1. Ændringer i disse betingelser

F&F kan med 1 måneds varsel ændre nærværende betingelser, inkl. priser. Ændringer varsles med brev eller via e-mail til Kunden.

 1. Lovvalg og værneting

Denne aftale er underlagt dansk lov, og tvister skal afgøres ved en dansk domstol.

 

 1. Underskrift

 

 

____________________________                                                                     _________________________

Lise Spang Olsen
Fødevarer & Formalia                                                                                           Kunde

 

Senest redigeret den 19. januar 2023

Fødevarer & Formalia4600 Køge 50509888 info@fofor.dkCVR.nr. 42771686 Salgs- og leveringsbetingelser